Φιλοσοφία & στόχοι


Ανέκαθεν η εκπαίδευση ήταν από τους βασικότερους πυλώνες της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Το νηπιαγωγείο είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα στην οποία συμμετέχει το παιδί και εμείς στο Fun Philosophy, φροντίζουμε να παραμείνει στο πέρασμα των χρόνων, η βάση για μια επιτυχημένη ζωή.Έχοντας ως βασικό αντικείμενο και στόχο την αγωγή του παιδιού, θεωρούμε ότι όσο νωρίτερα εκτίθεται το παιδί στα πολλαπλά ερεθίσματα της αγωγής, τόσο καλύτερες προοπτικές έχει η εξέλιξη του σε όλους τους πιο κάτω τομείς:

  • Γνωστική ανάπτυξη
  • Συναισθηματική ανάπτυξη
  • Κοινωνική ανάπτυξη 
Η γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη συνδέονται στενά. Τα συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά περιλαμβάνουν πάντα μια γνωστική εκτίμηση της τρέχουσας συμπεριφοράς που κατευθύνεται σ’ ένα στόχο. Η νόηση και το συναίσθημα είναι στενά αλληλένδετες ψυχολογικές διεργασίες. Τα συναισθήματα διαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε και τα γνωστικά μας σχήματα διαμορφώνουν τα συναισθήματα που βιώνουμε.

  • Ανάπτυξη αυτοεικόνας
  • Ομαδικότητα-Συνεργασία
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων μνήμης
  • Φαντασία
  • Κριτική σκέψη 
Όλα τα παιδιά δεν εμφανίζουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της προσωπικότητας τους, την ίδια στιγμή. Η πορεία που θα ακολουθήσει το κάθε νήπιο και η ταχύτητα εξέλιξης του σε κάθε τομέα, είναι αποτέλεσμα της προσωπικής του ιδιοσυγκρασίας. Γι' αυτό η φιλοσοφία και ο τρόπος παρέμβασης του σχολείου μας, έχουν άμεση σχέση με το σεβασμό προς τους ατομικούς ρυθμούς και μηχανισμούς μάθησης του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Πρωταρχικό μέλημα στο νηπιαγωγείου μας είναι να εντοπίζουμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε νηπίου και να προσφέρουμε στο κάθε νήπιο ατομικά τις κατευθυντήριες γραμμές που θα οδηγήσουν και θα συμβάλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του.

Ο χαρακτήρας του προγράμματος μας είναι παιδοκεντρικός με απώτερο στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας, δημιουργικότητας, εξερεύνησης και ανακάλυψης. Δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις για να μπορεί το παιδί να ανακαλύπτει και να αξιοποιεί τα ταλέντα και τις δεξιότητες του.