Τμήματα‎ > ‎

Τμήματα - Γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου

Το Fun Philosophy λειτουργεί τμήματα σε όλες τις ηλικίες (τμήμα 2-3 χρόνων, τμήμα 3-4 χρόνων, τμήμα 4-5 χρόνων, τμήμα προδημοτικής 5-6 χρόνων) και ακολουθεί ένα δομημένο παιδαγωγικά και κατάλληλα σχεδιασμένο πρόγραμμα στο οποίο η μάθηση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Το πρόγραμμα μας ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά με γνώμονα τους ατομικούς μηχανισμούς μάθησης και αλληλεπίδρασης του. Οι βασικές παιδαγωγικές αρχές του προγράμματος μας πηγάζουν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την προσχολική εκπαίδευση. Πιο κάτω παρουσιάζονται όλοι οι τομείς ανάπτυξης, μέθοδοι, τεχνικές που το σχολείο μας χρησιμοποιεί για την καλύτερη δυνατή και σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος τα  παιδιά αναπτύσσουν στάσεις, δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις μέσα από αναπτυξιακά και μεθοδολογικά κατάλληλες εμπειρίες. 

 

 • Προσωπική και Κοινωνική Συνειδητοποίηση: Μέσα από τις δομημένες δραστηριότητες του προγράμματος μας προωθούμε την ανάπτυξη των παιδιών σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας και αυτοεξυπηρέτησης (να αναπτύξει το παιδί θετική αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις ικανότητες του), της προσωπικής υγείας και ασφάλειας, των σχέσεων και της συνεργασίας (το παιδί μαθαίνει να βοηθά,να μοιράζεται,να συνεργάζεται,να προσδιορίζει και να λύνει προβλήματα,αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της ομάδας,σέβεται τις ανάγκες των άλλων), της ταυτότητας του φύλου ,της ηθικής και πνευματικής συνειδητοποίησης (να συνειδητοποιεί το παιδί ότι όλα τα άτομα είναι ίσα και να μάθει να σέβεται και να εκτιμά ατομικές,πολιτιστικές,θρησκευτικές ομοιότητες και διαφορές),το σεβασμό προς τους κανόνες. 

 

 • Συναισθηματική Ισορροπία: Τα παιδιά αναπτύσσουν το συναισθηματικό τους κόσμο, μαθαίνουν να κατανοούν, να αποδέχονται και να εκφράζουν τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και των άλλων(ενσυναίσθηση). Στο συγκεκριμένο τομέα ανάπτυξης, λόγω του πλούσιου υλικού που διαθέτει το σχολείο μας τόσο σε έντυπη όσο και διαδραστική μορφή, τα αποτελέσματα που βλέπουμε καθημερινά στα παιδιά μας είναι κορυφαία.

 

 • Κινητικές Ικανότητες: Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες που σχετίζονται με την βιοσωματική ανάπτυξη όπως ο έλεγχος του σώματος, ο συντονισμός (π.χ. χέρι-μάτι,πόδι-μάτι), η σταθερότητα και η ισορροπία (π.χ. τρέξιμο, πήδημα, πιάσιμο,στροφή, διάταση). Γίνεται συντονισμένη διδασκαλία χρήσης, συντονισμού και έλεγχος των μεγάλων και μικρών μυών.  

 

 • Γνωστική Ανάπτυξη: Προσφέρει τα εξελισσόμενα κίνητρα στα παιδιά για αλληλεπίδραση, εξερεύνηση και μάθηση, την αναδυόμενη δομή εννοιολογικών αναπαραστάσεων τόσο των οντοτήτων όσο και των σχέσεων που εμφανίζονται στον κόσμο γύρω τους αλλά και τους διάφορους ματασχηματισμούς ως προς τις δεξιότητες που καθορίζουν τη διασύνδεση σκέψης και δράσης, την ενσυνειδησία και τον αυτοέλεγχο. Τα ερεθίσματα, η φύση του περιβάλλοντος κόσμου και η δράση της τάξης ως κοινότητας μανθανόντων έχουν σημαντικό ρόλο στη μεταβολή, τη δόμηση και την αναδόμηση που χαρακτηρίζουν τη γνωστική ανάπτυξη του νηπίου.
 
 • Μουσική αγωγή και Θεατρικό παιχνίδι: Τα παιδιά μαθαίνουν να αντιδρούν σε ηχητικά και μουσικά ερεθίσματα και να κινούνται δημιουργικά στο χώρο με πολλαπλούς τρόπους. Επιπλέον, καλλιεργούν τη θεατρική τους έκφραση και τον επικοινωνιακό τους λόγο με απλούς αυτοσχεδιασμούς και παντομίμα. Αναλαμβάνουν με πρακτικό τρόπο παιχνίδια ρόλων και εκφράζουν διάφορες καταστάσεις και συναισθήματα. Τα παιδιά μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος μας μπορούν να μιμηθούν κινήσεις και να αναπαραστήσουν συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, με απλά παιγνιώδη θεατρικά δρώμενα καθώς επίσης ανακαλύπτουν και γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους μέσα στην ομάδα.

 

 • Γλωσσική Αγωγή: Σκοπός μέσα από τη γλωσσική αγωγή δίνοντας τις κατάλληλες εμπειρίες μέσα στα πλαίσια των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων των παιδιών, ώστε αυτά να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας , δεξιότητες χρήσης του λόγου (προφορικού και γραπτού) και να καλλιεργήσουν στάσεις θετικής επαφής με τη γλώσσα. Βασικοί άξονες της γλωσσικής αγωγής είναι η ακρόαση, η ομιλία, αναδυόμενος γραμματισμός (ανάγνωση-γραφή)

 

 • Μαθηματικά-Φυσικές Επιστήμες: Οι μαθησιακές επιδιώξεις όσον αφορά τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο, προσδιορίζεται σε έξι βασικούς άξονες:
  1. Απόκτηση εμεπειριών: αλληλεπίδραση με αντικείμενα,πειράματα,κατασκευές,συσχέτιση,τεκμηρίωση ιδεών,έννοιες,παρατήρηση,κτλ.
  2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής μεθόδου: συλλογή δεδομένων και παρατηρήσεων, ταξινόμηση, αρίθμηση, μέτρηση, επικοινωνία, εντοπισμός προβλημάτων, αναγνώριση δεδομένων και ζητούμενων, διατύπωση ερωτημάτων, διατύπωση πρόβλεψης, διατύπωση υπόθεσης, διατύπωση λειτουργικού ορισμού, ερμηνεία δεδομένων και παρατηρήσεων, αναγνώριση παραγόντων, έλεγχος μεταβλητών, σχεδιασμός στρατηγικής ή πειράματος.
  3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικών διεργασιών: μοντελοποίηση, διερεύνηση, λύση προβλήματος, μηχανιστικός συλλογισμός, αναλογικός συλλογισμός
  4. Ανάπτυξη στάσεων: ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στο μαθηματικό, φυσικό κόσμο και στις συνεργατικές διαδικασίες.
  5. Ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης: επεξήγηση φαινομένων, περιγραφή σχέσεων.
  6. Ανάπτυξη επιστημολογικής ετοιμότητας: κατανόηση της δυναμικής της μαθηματικής και επιστημονικής γνώσης μέσα από την εμπειρία, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία.